Algemene Voorwaarden

Logo_FemkeFeeling

Artikel 1 Inleiding

  1. Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de "ik" vorm. Waar 'ik' of 'mijn' staat wordt FemkeFeeling bedoeld.

   De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:
   FemkeFeeling
   Laan van Mertersem 6
   4813 GH Breda
   Kamer van Koophandel nummer 59658789
   Contact via: support@femkefeeling.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

  1. In mijn programma's heb ik mijn talenten, know how en energie samengevoegd.
   Zelf moet je, naast het volgen van een programma, voldoende tijd reserveren voor het creëren van de content en marketing van jouw business. Het succes van jouw bedrijf is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.
   Ik kan niet garanderen dat jouw business een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik mij inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle business te realiseren en sta ik binnen de grenzen van de programma's voor je klaar. Je bent je er van bewust dat zowel de  Content Creatie Maand, Content Creatie Unlimited, Create by the Moon als Online Miracle Mastermind echte groepsprogramma's zijn en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt. 

Artikel 3 Afkoelingsperiode

  1. Bij creatierondes is het tot de startdatum mogelijk om te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer de creatieronde is gestart, is het niet meer mogelijk om je deelname te annuleren en je geld terug te ontvangen. Bij aanschaf van een eerder opgenomen versie ontvang je direct toegang tot de volledige content en is het niet mogelijk om jouw deelname te annuleren. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. 

Artikel 4 Prijs en betaling

  1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro's.
  2. Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan
  3. Na de geplaatste bestelling stuurt FemkeFeeling een factuur en bevestiging van jouw deelname via de e-mail.
  4. Je kunt jouw bestelling op de website op de volgende manieren betalen:
   via IDeal
   via Bancontact
  5. In het geval van een termijnbetaling / abonnement leg je door middel van de eerste betaling via iDeal of Bancontact een mandaat af waardoor volgende termijnen via SEPA mogen worden geïncasseerd. 

Artikel 5 Lessen & Account

  1. Alle video's, handouts en overige materialen worden via de website https://contentcreatie.online ter beschikking gesteld. Je kan deze via jouw persoonljike account daar bekijken.
  2. Tijdens de creatierondes is de inhoud van het gehele programma nog niet direct zichtbaar op de website en zal gedurende de creatieronde worden opgenomen en aangevuld.
  3. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor jouw account op de website en voor jouw inloggegevens. Bewaar jouw inloggegevens zorgvuldig voor jezelf en geef deze in geen enkel geval door aan derden. Indien je constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet je ons daar altijd direct van op de hoogte brengen.
  4. Ik kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Je erkent dat toegang tot de website onderbroken kan worden door diverse redenen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de website waardoor je tijdelijk de opleiding niet kan volgen. Ik zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen indien nodig.

Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

  1. Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
  2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 

Artikel 7 Materialen

  1. Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. 

Artikel 8 Klachten

  1. Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar support@femkefeeling.nl  Ik Ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
  2. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  3. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

  1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
  2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
  3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10 Privacy

  1. Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie ook mijn privacyverklaring en cookiebeleid

Artikel 11 Overig

  1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen jou en mij overeengekomen zijn.
  2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
  3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 12 Geschillen

  1. Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

  1. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
  2. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.